Opracowanie nowego modelu biznesowego

Opracowanie nowego modelu biznesowego


Przygotujemy dla Państwa dokument w formie obrazującej przebieg realizacji usług doradczych, tj. sprawozdań z realizacji kolejnych zadań realizowanych przez zespół projektowy, raportów podsumowujących zebrane informacje i przeprowadzone analizy wraz z wynikającymi z nich rekomendacjami, ustaleń o charakterze strategicznym – prowadzących do przygotowania finalnego Modelu biznesowego internacjonalizacji. Oferowany przez naszą firmę zasadniczy model biznesowy powiązany jest  z kompleksową strategią wdrażania zaproponowanego modelu biznesowego.

Zapewniamy Model Biznesowy Internacjonalizacji (MBI) zawierający następujące wymagane elementy:

I. Metryczka zawierająca:

    1. nazwę przedsiębiorcy, którego dotyczy dokument,

    2. numer umowy o dofinansowanie, która dotyczy przygotowania MBI,

    3. nazwę wykonawcy usług doradczych,

    4. imiona i nazwiska autora(-ów) dokumentu,

    5. datę sporządzenia dokumentu;

II. Analiza możliwości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji działalności, działalności, obejmująca w szczególności analizy szczegółowe odnośnie:

    1. produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo, w tym ich marketingu,

    2. struktury organizacyjnej i zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa,

    3. zdolności finansowych przedsiębiorstwa,

    4. struktury powiązań kapitałowych i relacji biznesowych,

    5. potencjału innowacyjnego i posiadanych praw własności intelektualnej oraz posiadanych certyfikatów;

III. Określenie celów przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji;

IV. Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikacja potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;

Uhierarchizowanie rynków powinno bazować w szczególności na analizie popytu na oferowane produkty (oszacowanie obecnej i perspektywicznej chłonności oraz siły nabywczej rynku), analizie otoczenia biznesowego (potencjalnych kontrahentów i konkurencji), analizie barier prawnych (np. celnych lub związanych z wymienialnością waluty i ograniczeniem przepływów finansowych) oraz analizie ryzyka (np. niestabilność polityczna, długie terminy płatności, ryzyko odnoszące się do systemów transakcyjnych, problemy dotyczące transportu produktów, ryzyko korupcyjne itp.).

V. Koncepcja wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym;

Rekomendacje tego punktu dotyczą m.in. modelu sprzedaży i kanałów dystrybucji (przedstawiciel handlowy, dystrybutor, importer, inne…).

W zakresie projekcji sprzedaży niezbędne będzie przedstawienie propozycji cenowej (rekomendacja strategii cenowej). W tym kontekście analiza powinna odnosić się do kosztów wytworzenia i wprowadzenia artykułu na rynek (zagraniczny), w tym m.in.

–        kosztów uzyskania niezbędnych certyfikatów i zezwoleń, dopełnienia formalności eksportowych/ importowych w związku z dystrybucją artykułu,

–        preferencji cenowych potencjalnych klientów,

–        poziomu cen konkurencji,

–        specyficznych regulacji prawnych, dotyczących kształtowania poziomu cen w poszczególnych krajach.

VI. Określenie inicjatyw wspierających osiągnięcie założonych celów w zakresie internacjonalizacji (w szczególności propozycje kluczowych inwestycji w narzędzia ICT i/bądź urządzenia produkcyjne);

VII. Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych);

VIII. Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);

Opis powinien odnosić się do wcześniejszej analizy struktury organizacyjnej i zdolności produkcyjnych (rekomendacje dot. rozwiązań gwarantujących możliwość zapewnienia stałych dostaw na rynki zagraniczne, rekomendacje w zakresie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych kadr, przygotowanych do realizacji obsługi i zamówień na rynkach międzynarodowych, rekomendacje dot. dostosowania aktualnej technologii produktu/ rodzaju opakowania do przepisów prawa międzynarodowego, wymogów jakościowych, norm bezpieczeństwa i uwarunkowań kulturowych, rekomendacje w zakresie międzynarodowego transportu towarów, itd.).

IX. Propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej;

X. Strategia zarządzania ryzykiem eksportowym, w tym propozycje instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe;

XI. Syntetyczne, całościowe przedstawienie proponowanego modelu biznesowego, obejmujące co najmniej takie zagadnienia jak:

       1. kluczowi partnerzy,

       2. kluczowe działania,

       3. kluczowe zasoby,

       4. oferowane wartości,

       5. relacje z klientami,

       6. kanały dystrybucji,

       7. segmenty klientów,

       8. struktura kosztów,

       9. struktura (źródła) przychodów.

XII. Harmonogram i kosztorys wdrażania zaproponowanego modelu biznesowego z wyszczególnieniem wydatków związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach II etapu działania 1.2 – ujęcie syntetyczne, tabelaryczne;

XIII. Kalkulacja opłacalności wdrożenia zaproponowanego modelu biznesowego (zawierająca projekcję przychodów w wariantach pesymistycznym, neutralnym i optymistycznym).

XIV. Określenie celów szczegółowych obrazujących postęp wdrażania modelu biznesowego, sposobu ich pomiaru oraz odpowiedzialności realizacyjnej tych celów.

Świadczymy innowacyjne usługi wspierające rozwój i eksport firm na rynkach międzynarodowych. Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania, które zapewnią ekspansję Państwa firmy na nowych rynkach zbytu.

Korzystając z naszych usług towarzyszyć będzie Państwu poczucie pewności działania oraz osiągnięcia zamierzonych celów. Nasi eksperci reprezentują  wiele dziedzin i posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji konkretnych działań. Interdyscyplinarność i swoboda komunikacji umożliwiają nam pozyskanie informacji z każdego rynku docelowego, bez względu na różnice językowe.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

+ 48 22 270 12 93

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę