Wzór na konkurencję

Wzór na konkurencję: Działanie 1.4 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

 
Audyt wzorniczy – co to jest ? Działanie 1.4 składa się z dwóch etapów:

Etap I – obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta – diagnoza sytuacji w firmie i opracowanie strategii wzorniczej;

Etap II – obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie ofertowe i dokonać wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu oraz podpisać z nim umowę warunkową.

I Edycja

Etap I – audyt wzorniczy i strategia wzornicza

Z działania mogli skorzystać: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej.

Kwota dofinansowania: do 100 tys. zł, poziom dofinansowania do 85%.

Koszty kwalifikowane: obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

W ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, I Osi priorytetowej: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 przeprowadzimy dla Państwa indywidualny audyt wzorniczy oraz opracujemy strategię wzorniczą w zakresie przedmiotu Państwa działalności.

ABMmedia skutecznie świadczy kompleksowe, profilowane usługi doradcze i wdrożeniowe. 

Oferujemy indywidualny audyt wzorniczy na rynek krajowy lub rynki zagraniczne:

 • analiza wzornicza Zamawiającego w zakresie oferty produktowej / usługowej

 • analiza wzornicza Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego

 • analiza wzornicza Zamawiającego w zakresie technologii

 • analiza wzornicza Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej

 • analiza wzornicza Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji

 • analiza wzornicza Zamawiającego w zakresie strategii marketingowej

 • analiza wzornicza Zamawiającego w zakresie zdefiniowania i charakterystyki
  klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych

 • analiza potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem

 • analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego

Audyt oraz opracowanie strategii wzorniczej będzie realizowany przez co najmniej dwóch naszych ekspertów, każdy z nich posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług).

Posiadamy udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług). Przeprowadziliśmy wiele projektów w tym zakresie wraz z wdrożeniem ich na rynek w ostatnich pięciu latach. Dysponujemy referencjami odbiorców usług, które przedstawiają zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. 

Warunkiem ubiegania się o wsparcie w II etapie w ramach Działania 1.4 jest przeprowadzenie i zakończenie I etapu oraz akceptacja strategii wzorniczej.

Przedsiębiorcy, którzy prawidłowo wykorzystają pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I, tzn. zrealizują pełny zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożą wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostaną zatwierdzone, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Etapu II działania, w odrębnym konkursie.

Etap II

 • wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Z działania mogą skorzystać: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z PW, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I.

Kwota dofinansowania: do 3 mln zł, poziom dofinansowania do 70 %.

Spodziewane efekty Działania 1.4 Wzór na konkurencję:

 • wprowadzenie na rynek innowacji, w tym innowacji produktowych, poprzez zastosowanie narzędzi wzorniczych

 • wzrost konkurencyjności beneficjenta

 • wzrost zastosowania wzornictwa w firmie

Zasady finansowania projektów

Okres realizacji projektu musi się mieścić w ramach czasowych działania, tj.:

1)    nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie lub przed dniem umieszczenia projektu               wnioskodawcy na liście projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, opublikowanej na stronie internetowej PARP

2)    musi rozpocząć się w terminie jednego miesiąca od zawarcia umowy o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia projektu

3)    nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, czyli zakończyć się później niż 31 grudnia 2023 r.

Planowane terminy naboru wniosków, regulamin oraz pozostałe dokumenty dotyczące działania dostępne są na stronie www.popw.parp.gov.pl lub Link

W przypadku dokonywania przez wnioskodawcę publikacji zapytań ofertowych zalecane jest zamieszczenie zapytania ofertowego oraz informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – publikacja na stronie www.parp.gov.pl poprzez Lokalny System Informatyczny 1420

Świadczymy innowacyjne usługi wspierające rozwój i eksport firm na rynkach międzynarodowych. Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania, które zapewnią ekspansję Państwa firmy na nowych rynkach zbytu.

Korzystając z naszych usług towarzyszyć będzie Państwu poczucie pewności działania oraz osiągnięcia zamierzonych celów. Nasi eksperci reprezentują  wiele dziedzin i posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji konkretnych działań. Interdyscyplinarność i swoboda komunikacji umożliwiają nam pozyskanie informacji z każdego rynku docelowego, bez względu na różnice językowe.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE

+ 48 22 270 12 93

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę