Polskie Mosty Technologiczne

Polskie Mosty Technologiczne: Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ramach poddziałania 3.3.1 wspierane będą polskie MŚP w komercjalizacji wytworzonych przez siebie innowacyjnych produktów na rynkach czterech światowych centrów innowacji – USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Izraela. Projekt ten jest następcą i czerpie z doświadczeń kończącego się w 2015 r. pilotażowego projektu Polski Most Krzemowy. Celem działania jest przyspieszenie rozwoju (akceleracja) polskich przedsiębiorstw w obszarze nowych technologii.

Budżet komponentu PARP – 10 mln €

Ramy czasowe: 2016 r. – 2020 r.

Kwota dofinansowania: do 250 tys. zł w zależności od rynku; poziom dofinansowania – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Z działania mogą skorzystać: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z branż wysokotechnologicznych, informatyka, teleinformatyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologie, biotechnologie, technologie środowiskowe, w szczególności alternatywne i odnawialne źródła energii, kogeneracja oraz tworzenie inteligentnych sieci energetycznych, aeronautyka, technologie kosmiczne, inteligentne budownictwo, produkcja sprzętu medycznego oraz farmaceutyków – działający nie krócej niż 1 rok przed dniem złożenia wniosku o udział w projekcie.

Partnerzy: WPHI / wiodące zagraniczne organizacje otoczenia biznesu.

Koszty kwalifikowane:

 • usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

 • szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

 • uzyskanie, walidacja i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych

 • podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w programie akceleracyjnym*

   

  * w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

Poddziałanie 3.3.1 składa się z dwóch powiązanych ze sobą etapów:

Etap 1: Obóz przygotowawczy „boot camp” – 5 dni (350 firm w ciągu 5 lat)

 • specjalistyczne warsztaty, indywidualne doradztwo

 • opracowanie strategii marketingowej na wybrany rynek zagraniczny

 • eksperci z danego rynku

Etap 2: Program akceleracyjny na rynku zagranicznym (150 firm w ciągu 5 lat)

 • wsparcie w zakresie przystosowania produktu, usługi lub technologii do potrzeb wybranego rynku docelowego – usługi mentorskie oraz eksperckie, w tym:

   

  – doradztwo marketingowe, prawne, z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na wybranym runku

  – opracowanie i testowanie strategii sprzedaży

  – poszukiwanie i kojarzenie z zagranicznymi kontrahentami

 • usługi świadczone przez lokalnych ekspertów

 • asysta organizacyjna i merytoryczna Biura Akceleracyjnego.

Korzyści z udziału w projekcie – zdefiniowane na poziomie projektu – wsparcie dla przedsiębiorców

 • w procesie nawiązywania kontaktów gospodarczych i technologicznych – wprowadzenie wysoko innowacyjnych produktów, usług, technologii na wybrane rynki zagraniczne

 • w zakresie włączania ich w łańcuchy dostaw wiodących firm technologicznych, do międzynarodowych projektów B+R prowadzonych z udziałem tego typu firm

 • w zakresie pozyskania zagranicznego finansowania dla prowadzonych projektów B+R+I, np. od zagranicznych Aniołów Biznesu, funduszy VC.

Świadczymy innowacyjne usługi wspierające rozwój i eksport firm na rynkach międzynarodowych. Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania, które zapewnią ekspansję Państwa firmy na nowych rynkach zbytu.

Korzystając z naszych usług towarzyszyć będzie Państwu poczucie pewności działania oraz osiągnięcia zamierzonych celów. Nasi eksperci reprezentują  wiele dziedzin i posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji konkretnych działań. Interdyscyplinarność i swoboda komunikacji umożliwiają nam pozyskanie informacji z każdego rynku docelowego, bez względu na różnice językowe.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

+ 48 22 270 12 93

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę