Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja MŚP: Działanie 1.2 Program Operacyjny Polska Wschodnia

2014-2020

W ramach działania dofinansowane będzie wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w oparciu o internacjonalizację prowadzonej działalności. 

Posłuchaj o działaniu Link

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się wyłącznie: mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz spełniają Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP Link.

Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych.

Łączna pula środków dofinansowania wynosi: 200 000 000,00 zł

Poziom dofinansowania: do 80 % kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi: 550 000,00 zł

Forma pomocy: pomoc finansowa, w ramach działania 1.2 POPW, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Instytucja ogłaszająca konkurs: PARP

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 POPW, których katalog wskazano w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu, zalicza się:

 • 1) Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, obejmujących w szczególności:
  – analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach                  zagranicznych;
  – wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie wraz z projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację                potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;
  – analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji;
  – wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych);
  – rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);
  – opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z      przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji;
  – rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji      działalności.
     
     Koszty opracowania nowego modelu biznesowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem                  wniosku. 
  Wartość dofinansowanie kosztów zewnętrznych usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego przedstawionego we            wniosku nie może przekroczyć 30 tys. zł.

 • 2) Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:
  – wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji              handlowych;
  – pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe,                  fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);
  – przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
  – przygotowania do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny;
  – uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów    na docelowym rynku zagranicznym;
  – przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych    przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych;
  – wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych;
  – tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek;
  – uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.

     Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem usług doradczych, o których mowa w pkt 1 i 2, stanowić powinna co najmniej 60% kosztów          kwalifikowalnych projektu.

 • 3) Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:
  – wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej;
  – zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska;
  – zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
  – podróże służbowe trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień)          przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz    warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży        służbowej poza granicami kraju;
  – opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w targach, wystawie lub misji;
  – wpis do katalogu targowego;
  – opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych;
  – zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach;
  – koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji gospodarczych, w tym zakupu usług w tym      zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług kateringowych.

     Wartość dofinansowania na pokrycie tych kosztów nie może przekroczyć 110 tys. PLN (tj. 20% maksymalnej wartości dofinansowania w ramach działania).

 • 4) Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, w tym w szczególności:
  – projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych;
  – zakup niezbędnego oprogramowania;
  – doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych.

     Łączna wartość tych kosztów kwalifikowalnych stanowi nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kompleksowe, profilowane pod odbiorcę działania doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności, w tym:

 • diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji,

 • diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji,

 • przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu,

 • analiza rynku docelowego,

 • przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji,

 • aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

Spodziewane efekty (korzyści) dla beneficjentów i makroregionu:

 • Wzrost przychodów

 • Uniezależnienie od jednego rynku (krajowego lub zagranicznego)

 • Nauka poprzez eksport: zwiększenie innowacyjności, przyjmowanie nowinek technicznych, marketingowych, itp.

 • Wzrost liczby intensywnych eksporterów w makroregionie

 • Wzrost zatrudnienia, rozwój gospodarczy regionu (np. zamówienia i podwykonawstwo)

 • Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport z Polski Wschodniej

Planowane terminy naboru wniosków, regulamin oraz pozostałe dokumenty dotyczące działania dostępne są na stronie www.popw.parp.gov.pl lub Link

W przypadku dokonywania przez wnioskodawcę publikacji zapytań ofertowych zalecane jest zamieszczenie zapytania ofertowego oraz informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – publikacja na stronie www.parp.gov.pl poprzez Lokalny System Informatyczny 1420

Świadczymy innowacyjne usługi wspierające rozwój i eksport firm na rynkach międzynarodowych. Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania, które zapewnią ekspansję Państwa firmy na nowych rynkach zbytu.

Korzystając z naszych usług towarzyszyć będzie Państwu poczucie pewności działania oraz osiągnięcia zamierzonych celów. Nasi eksperci reprezentują  wiele dziedzin i posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji konkretnych działań. Interdyscyplinarność i swoboda komunikacji umożliwiają nam pozyskanie informacji z każdego rynku docelowego, bez względu na różnice językowe.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

+ 48 22 270 12 93

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę