Badania na rynek

Badania na rynek: Poddziałanie 3.2.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ramach poddziałania dofinansowane będą inwestycje polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Z działania mogą skorzystać: mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 71 000 000,00 zł

 • 2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 679 000 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 10 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 50 000 000 EUR, w tym:

 • 1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł,

 • 2) na usługi doradcze: 1 000 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:

 • 1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,

 • 2) na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

 • 1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

 • 2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze: 50% kosztów kwalifikowalnych

Efekty

 • wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów i usług

 • wzrost konkurencyjności beneficjentów

 • skomercjalizowanie wyników prac B+R.

Planowane terminy naboru wniosków, regulamin oraz pozostałe dokumenty dotyczące działania dostępne są na stronie www.poir.parp.gov.pl lub Link

W przypadku dokonywania przez wnioskodawcę publikacji zapytań ofertowych zalecane jest zamieszczenie zapytania ofertowego oraz informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – publikacja na stronie www.parp.gov.pl poprzez Lokalny System Informatyczny 1420

Świadczymy innowacyjne usługi wspierające rozwój i eksport firm na rynkach międzynarodowych. Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania, które zapewnią ekspansję Państwa firmy na nowych rynkach zbytu.

Korzystając z naszych usług towarzyszyć będzie Państwu poczucie pewności działania oraz osiągnięcia zamierzonych celów. Nasi eksperci reprezentują  wiele dziedzin i posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji konkretnych działań. Interdyscyplinarność i swoboda komunikacji umożliwiają nam pozyskanie informacji z każdego rynku docelowego, bez względu na różnice językowe.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

+ 48 22 270 12 93

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę