Aktualności

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. W dniu 25 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Rozporządzenie 2016/679 zacznie być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r. i do tego czasu każde z państw członkowskich zobowiązane jest do zapewnienia jego skutecznego stosowania w swoim porządku prawnym poprzez przyjęcia właściwych przepisów wewnętrznych. Tym samym, począwszy od tej daty,  polskie przepisy muszą zapewniać skuteczne stosowanie przepisów Rozporządzenia, nie powielając rozwiązań Rozporządzenia ani nie będąc z nim sprzecznymi.

2. Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922), zwanej dalej „Ustawą”, z jednej strony zawierają regulacje analogiczne do regulacji  Rozporządzenia, np. w zakresie definicji danych osobowych, z drugiej zaś zawierają regulacje odmienne niż te, które przewiduje Rozporządzenie, choćby w zakresie definicji zgody osoby, której dane dotyczą. Wreszcie zawierają też regulacje, których nie przewiduje Rozporządzenie, np. w zakresie rejestracji zbiorów danych, ale także brak w obowiązującej ustawie przepisów dotyczących choćby akredytacji, czy certyfikacji. W świetle powyższego konieczne stało się opracowanie zupełnie nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, która odpowiadałaby przepisom i standardom ochrony danych osobowych przyjętym na poziomie UE.

3. Ministerstwo Cyfryzacji jako resort odpowiedzialny za zapewnienie skutecznego stosowania rozporządzenia w polskiej przestrzeni prawnej, podjęło pracę nad zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 poprzez  opracowanie nowej ustawy o ochronie danych osobowych  zastępującej obowiązującą obecnie ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz zmianę ponad 100 przepisów zawartych w ustawach znajdujących się we właściwości prawie wszystkich resortów i zawartych w projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

4. Podjęte działania legislacyjne zgodnie z zasadami prawa Unii Europejskiej opierały się na założeniu, że nowa ustawa o ochronie danych osobowych będzie zawierała wyłącznie przepisy, które zostały przez prawodawcę unijnego wprost przekazane do uregulowania w prawie krajowym oraz takich, w których rozporządzenie 2016/679 pozostawiło pewną swobodę regulacyjną poszczególnym państwom członkowskim. W szczególności  przedmiotem nowej ustawy o ochronie danych osobowych są więc kwestie dotyczące krajowego organu nadzorczego, postępowania przed tym organem, postępowania kontrolnego, wieku dziecka wymaganego do samodzielnego wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego, podmiotu właściwego do akredytacji podmiotów certyfikujących, sądowej ochrony praw przysługujących.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. W projekcie ustawy o ochronie danych osobowych określono zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny projektowanej ustawy. Ustawą będzie miała zastosowanie do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Wobec powyższego przepisy ustawy nie znajdą zastosowania do ochrony innych podmiotów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. W projekcie ustawy przyjęto, że przedmiotowy zakres jej zastosowania będzie odpowiadał zakresowi zastosowania Rozporządzenia.  Stosowanie ustawy będzie wyłączone w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych:

1)  w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii;

2)  przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3)  przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze;

4)  przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

2. Projektu ustawy w celu zapewnienia stosowania art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 obniża granicę wieku dziecka wskazaną w tym przepisie na oferowanie usług społeczeństwa informacyjnego. Zgodnie z projektem samodzielnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego administratora danych) będzie mogła samodzielnie wyrazić osoba, która ukończyła lat 13.

3. Uregulowano tryb notyfikacji inspektorów ochrony danych osobowych oraz podmioty obowiązane w polskim porządku prawnym do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

4. Uregulowano zasady akredytacji i certyfikacji oraz tryb postępowania w tych sprawach. W projekcie ustawy zaproponowano by w polskim systemie prawnym certyfikacji udzielał organ nadzorczy, a więc Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wg kryteriów określonych przez Prezesa Urzędu, z uwzględnieniem art. 43 ust. 2 Rozporządzenia, i opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zaproponowano również by certyfikacji nie  dokonywał organ nadzorczy (taką możliwość daje art. 42 ust. 5 Rozporządzenia) a podmioty certyfikujące, które dysponują odpowiednim poziomem wiedzy fachowej w dziedzinie ochrony danych osobowych i uzyskały akredytację Prezesa Urzędu. Rozważając, jaki podmiot byłby najwłaściwszy do dokonywania certyfikacji uznano, że nałożenie tego zadania na Prezesa Urzędu obciąży go dodatkowo, przy i tak znacznie większym zakresie zadań niż ma choćby dzisiaj Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a poza tym przekazanie uprawnienia do certyfikacji podmiotom spoza administracji przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc w których będzie można dokonać certyfikacji, swoistej konkurencji pomiędzy podmiotami certyfikującymi i wreszcie sprawi, że podmioty, które będą ubiegały się o status podmiotu certyfikującego same również będą musiały spełniać kryteria certyfikacji niejako dając dobry przykład podmiotom ubiegającym się o certyfikację.

5. Projekt ustawy ustanawia nowy organ nadzorczy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowy organ ochrony danych osobowych będzie miał znacznie szerszy zakres uprawnień niż dzisiejszy GIODO. Będzie on nie tylko organem nadzorczym w rozumieniu Rozporządzenia ze znacznie szerszym zakresem uprawnień i obowiązków niż dzisiejszy GIODO, ale będzie również organem nadzorczym w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

6. W projekcie ustawy uregulowano tryb postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Warto wskazać, że według informacji uzyskanych przez Ministra Cyfryzacji w związku a analizą wyroków wydawanych przez Naczelny Sąd Administracyjny w 2015 r. spośród spraw które trafiły do sądów, średni czas trwania postępowania w sprawach dotyczących zasad naruszenia ochrony danych osobowych wynosi w Polsce 295 dni do czasu wydania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych decyzji w I instancji, a do decyzji w II instancji – 437 dni. Założeniem przyświecającym Ministrowi Cyfryzacji jest więc przyśpieszenie trwających postępowań poprzez utrzymanie terminów wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zasadą jest więc wydanie rozstrzygnięcia niezwłocznie. Celem przyśpieszenia postępowania projekt znosi dwuinstancyjności postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Zniesienie dwuinstancyjności ma zapewnić obywatelom możliwość szybszego uzyskania sądowej ochrony swoich praw. Organowi przyznane zostanie jednak uprawnienie do autokontroli wydanej decyzji. Celem przyśpieszenia postępowań prowadzonych w związku z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych projekt przewiduje również wprowadzenie do przepisów ustawy przepisu, w świetle którego postępowanie kontrolne w sprawach naruszenia ochrony danych nie może trwać dłużej niż miesiąc.

7. Projekt ustawy reguluje również kwestie odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Art. 79 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wymaga od państw członkowskich, aby w ich systemach prawnych istniały skuteczne środki ochrony prawnej przed sądem w przypadku gdy podmiot danych uzna, że prawa przysługujące mu na mocy Rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem rozporządzenia.

8. W projekcie ustawy uregulowano również kwestie dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. Należy wskazać, iż przesłanki nakładania kar jak również ich maksymalne wysokości wynikają wprost z Rozporządzenia (art. 83 ust. 1 – 6). Prawodawca unijny wprowadził jednak możliwość szczególnego uregulowania przez państwa członkowskie kwestii nakładania kar na organy i podmioty publiczne, każde państwo członkowskie może bowiem określić, czy i w jakim zakresie administracyjne kary pieniężne można nakładać na organy i podmioty publiczne ustanowione w tym państwie członkowskim. Polski prawodawca skorzystał z możliwości jaką daje art. 83 ust. 7 Rozporządzenia i w przepisie art. 75 postanowił, że kary mogą być nakładane jedynie na podmioty wymienione w art. 9 pkt 1-12 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wysokość kar nie może przekroczyć 100 000 zł.

Czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi – Reforma ochrony danych

Komisja Europejska – broszura informacyjna cyt.:

„Jakie są korzyści dla obywateli? 

Reforma zapewnia narzędzia do kontrolowania danych osobowych , których ochrona jest podstawowym prawem w Unii Europejskiej.

Reforma ochrony danych wzmocni prawa obywateli i zbuduje zaufanie . Dziewięciu na dziesięciu Europejczyków wyraziło zaniepokojenie faktem, że aplikacje mobilne zbierają dane bez ich zgody, a siedem na dziesięć osób martwi się potencjalnym wykorzystaniem informacji ujawnianych przez firmy.

Nowe zasady rozwiązują te problemy poprzez:

  • „Prawo do bycia zapomnianym” : gdy dana osoba nie chce już przetwarzać swoich danych i pod warunkiem, że nie ma uzasadnionych podstaw do jej zatrzymania, dane zostaną usunięte. Chodzi o ochronę prywatności jednostek, a nie o usuwanie przeszłych wydarzeń czy ograniczanie wolności prasy.
  • Łatwiejszy dostęp do danych : osoby będą miały więcej informacji na temat przetwarzania ich danych, a informacje te powinny być dostępne w jasny i zrozumiały sposób. Prawo do przenoszenia danych będzie łatwiej dla osób do przekazywania danych osobowych między usługodawcami.
  • Prawo do informacji o tym, kiedy dane zostały zhackowane : Firmy i organizacje muszą powiadomić krajowy organ nadzorujący o przypadkach naruszenia danych, które narażają osoby fizyczne na niebezpieczeństwo i jak najszybciej przekazują osobie, której dane dotyczą, wszelkie naruszenia o wysokim ryzyku, aby użytkownicy mogli podjąć odpowiednie działania.
  • Ochrona danych już w fazie projektowania i domyślnie : „Ochrona danych w fazie projektowania” i „Ochrona danych domyślnie” są obecnie istotnymi elementami unijnych przepisów dotyczących ochrony danych. Gwarancje ochrony danych będą wbudowane w produkty i usługi od najwcześniejszych etapów rozwoju, a domyślne ustawienia przyjazne dla prywatności będą normą – na przykład w sieciach społecznościowych lub aplikacjach mobilnych.
  • Ściślejsze egzekwowanie przepisów : organy ochrony danych będą w stanie ukarać przedsiębiorstwa, które nie przestrzegają unijnych przepisów, do 4% ich rocznych obrotów na całym świecie.”
Czytaj więcej

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych będzie obowiązywało od dnia 25 maja 2018 r

W dniu 15 grudnia 2015 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie w sprawie nowych zasad ochrony danych, ustanawiając nowoczesne i zharmonizowane ramy ochrony danych w całej UE. Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego i Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) Rady następnie zatwierdzili umowy z bardzo dużą większością głosów. Porozumienia zostały również przyjęte z zadowoleniem przez Radę Europejską w dniach 17-18 grudnia jako ważny krok naprzód w realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego .

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Rada przyjęła rozporządzenie i dyrektywę. W dniu 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie i dyrektywę.

W dniu 4 maja 2016 r. oficjalne teksty rozporządzenia i dyrektywy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE we wszystkich językach urzędowych. Chociaż rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 24 maja 2016 r., będzie ono obowiązywało od dnia 25 maja 2018 r Dyrektywa wchodzi w życie w dniu 5 maja 2016 i państwa członkowskie UE mają na jej transpozycję do prawa krajowego do dnia 6 maja 2018 r .

Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dyrektywa (UE) 2016/680 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy w celu zapobiegania przestępstwom kryminalnym, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania ich przestępstwa lub wykonanie sankcji karnych, a także o swobodny przepływ takich danych i uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977 / WSiSW.

Czytaj więcej

Konkurs nr I w 2017 r. na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr I w 2017 r. na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (Generator Wniosków dla konkursu będzie dostępny od dnia 28 kwietnia 2017 r.), z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu, w terminie od 28 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs podzielony jest na etapy.
Pierwszy etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r., a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
Drugi etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w dniu 30 czerwca 2017 r. do godz. 16:00:00), a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
W ramach działania 1.2 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 POPW, których katalog wskazano w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu, zalicza się:
1) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
2) koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności;
3) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem usług doradczych, o których mowa pkt 1 i 2, stanowi co najmniej 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy[1] prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania projektów w konkursie
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 000 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 000,00 zł, przy czym dofinansowanie kosztów usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności nie może przekroczyć 30 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Forma pomocy
Pomoc finansowa, w ramach działania 1.2 POPW, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Sposób i miejsce udostępniania dokumentacji, w tym Regulaminu konkursu
Pełna dokumentacja konkursu nr I w 2017 r. w ramach działania 1.2 POPW, w tym Regulamin konkursu zawierający szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu.
Pytania należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl  lub telefonicznie pod numerem: 22 432 89 91 do 93.

Ogłoszenie na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83, 00-834 Warszawa) ogłasza jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. PARP publikuje ogłoszenie działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (Dz.U. poz. 1007, z późn. zm.).

[1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Czytaj więcej

PARP przeznaczy kolejne 200 mln zł na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw

28 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków w konkursie działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Łączna pula środków dofinansowania wynosi: 200 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 550 tys. zł.

O dotacje mogą ubiegać się wyłącznie: mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski Wschodniej, obejmującym województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie.

Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych.

Celem projektu, który może zostać objęty wsparciem, jest przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa. W jego ramach możliwe także będzie uzyskanie dofinansowania kosztów zakupu licencji oprogramowania niezbędnego do wewnętrznego przygotowania przedsiębiorstwa do ekspansji, a także udziału w misjach i targach gospodarczych.

Ogłoszenie naboru

Dokumentacja

Czytaj więcej

Badania na rynek – do 20 mln zł dofinansowania na projekt

Dnia 13 marca wystartowały dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności. Agencja oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt. Większość kryteriów oceny wniosków w obu konkursach pozostaje wspólna. Ale w konkursie dla branży elektromobilności firmy mogą aplikować z projektami o wartości już od 5 mln złotych. „Badania na rynek” to największe działanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z puli, za którą odpowiada PARP.

Jego cały budżet wynosi ok. 4,4 mld złotych.

Patent niekonieczny, ale premiowany.
Agencja ułatwia aplikowanie w konkursie. Pierwsze z ułatwień dotyczy kryterium związanego z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych objętych ochroną. W ostatnim naborze było to kryterium obligatoryjne, w tym roku będzie ono miało charakter fakultatywny, co oznacza, że za jego spełnienie przyznawane będą dodatkowe punkty. Brak ochrony patentowej albo prawa ochronnego na wzór użytkowy nie będzie powodował odrzucenia wniosku. Agencja dopuszcza w ten sposób do konkursu projekty z branż, gdzie ochrona patentowa nie jest zgodna ze strategią firmy lub niemożliwa do zastosowania.

Różnice w punktowaniu innowacyjności.
Drugie ułatwienie wiąże się ze sposobem oceny innowacyjności projektów. Za innowacyjność w skali kraju wnioskująca firma otrzyma 1 punkt. I ten 1 pkt wystarczy, aby ocena była pozytywna w tym kryterium (do tej pory należało zdobyć minimum 2 punkty). Ale konieczne będzie wykazanie znaczenia innowacji z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy. Wszystko po to, żeby jak najlepiej przygotować firmy do komercjalizacji innowacji. Dodatkowe punkty będą możliwe do uzyskania jeśli projekt: • posiada wyższy niż krajowy poziom innowacji produktowej, • zakłada zastosowanie rozwiązań mających potencjał do rozwoju branży lub rynku; • wpisuje się w definicję wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych. Maksymalna liczba punktów to obecnie 4 (poprzednio ocena innowacyjności na poziomie doskonałym oznaczałam maksymalnie 5 pkt).

Konkurs na elektromobilność.
PARP, również w ramach działania „Badanie na rynek” PO IR ogłosiła równocześnie konkurs wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności z budżetem w wysokości 50 mln złotych. Zakres tematyczny konkursu obejmie cztery zasadnicze grupy projektów, dotyczące: • aspektów technicznych specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych • infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną • technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych • utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle). Oznacza to, że do wsparcia dopuszczone będą firmy, które wpiszą się w określone w dokumentacji konkursowej kody PKD/EKD. Minimalną wartość kosztów kwalifikowanych przyjęto na dużo niższym poziomie niż w konkursie ogólnym i będzie to 5 mln złotych (vs 10 mln złotych progu wejścia w konkursie ogólnym).

Co zostaje po staremu?
Nie zmienia się istota konkursu. PARP współfinansuje projekty mające na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wnioski mogą składać firmy z sektora MŚP, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych. Wsparcie na projekt – obejmujące głównie wsparcie inwestycyjne – będzie mogło wynieść nie więcej niż 20 mln złotych.

Wniosek o dofinansowanie projektu zarówno w konkursie ogólnym jak i przeznaczonym dla branży elektromobilnej należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Jak dobrze przygotować projekt w ramach działania Badania na rynek
Nabór ogólny
Nabór dedykowany elektomobilności

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zmiany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok.

Modyfikacja harmonogramu dotyczy:

  • zwiększenia alokacji na konkurs w poddziałaniu 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej z pierwotnie planowanej kwoty 58,8 mln PLN do kwoty 65,6 mln PLN.

  • zwiększenia alokacji na konkurs w poddziałaniu I.2 Internacjonalizacja MŚP z pierwotnie planowanej kwoty 5 mln PLN do kwoty 10 mln PLN.
    zwiększenia alokacji na konkurs w poddziałaniu I.2 Internacjonalizacja MŚP (etap II) z pierwotnie planowanej kwoty 50 mln PLN do kwoty 200 mln PLN.

  • zwiększenia alokacji na konkurs w poddziałaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP z pierwotnie planowanej kwoty 60 mln PLN do kwoty 135 mln PLN. Konsekwencją tej zmiany jest rezygnacja z przeprowadzenia drugiego naboru dla przedmiotowego poddziałania w 2016 r.

Źródło: http://popw.parp.gov.pl/

Czytaj więcej

Przyjęte kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP dla Polski Wschodniej

Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP

POZYSKAMY DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE !

MQX Polska Sp. z o.o. świadczy kompleksowe i profilowane usługi doradcze w etapie I i etapie II

Ministerstwo Rozwoju na stronie http://www.mr.gov.pl publikuje informację; „Komitet Monitorujący Program Polska Wschodnia (KM POPW) przyjął kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, którego celem jest zwiększenie aktywności firm z Polski Wschodniej na międzynarodowych rynkach. Oznacza to, że zasady wyłaniania projektów dotyczące wszystkich działań programu są już zatwierdzone. Posiedzenie Komitetu odbyło się 28 stycznia.”

„Kryteria, które dziś przyjęliśmy są wynikiem uzgodnień i konsultacji z szerokim gronem partnerów zaangażowanych w realizację programu. Wiedza członków KM POPW i Grupy Sterującej ds. Polski Wschodniej, jak również uwagi Komisji Europejskiej, pozwoliły nam wypracować optymalne warunki, na postawie których będziemy wybierać projekty do dofinansowania” – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak

„Wspieranie firm w zagranicznej ekspansji jest jednym z priorytetów Ministerstwa Rozwoju, dlatego przygotowane dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej działanie będziemy wdrażać ze szczególną uwagą” – dodał wiceszef resortu.

Proces będzie dwuetapowy. Najpierw firmy z makroregionu, mające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem sprzedaży zagranicznej, będą mogły starać się o maksymalnie 50 tys. zł na usługi doradcze w zakresie opracowania odpowiedniego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji. W 2016 r. odbędą się dwa konkursy o łącznej wartości 15 mln zł. Pierwszy zostanie ogłoszony w marcu (nabór rozpocznie się w kwietniu, a zakończy w maju). Drugi zaplanowano na październik-listopad 2016 r.

Firmy będą mogły starać się też o kolejną dotację – do 500 tys. zł m.in. na usługi doradcze związane z dostosowaniem produktu do rynków docelowych, udział w zagranicznych targach i wystawach międzynarodowych (o ile wynika to z opracowanego modelu biznesowego). Konkurs z budżetem 50 mln zł zostanie ogłoszony w grudniu 2016 r.”

Zobacz kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP

źródło – Ministerstwo Rozwoju, 28.01.2016

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi konsultantami.

Czytaj więcej

Korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego

Korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy wydał precedensowy wyrok, korzystny dla tysięcy firm rozliczających unijne dotacje.

Sąd Najwyższy uznał, że naruszenie postanowień umowy nie może pozbawiać całego wsparcia z UE.

Oznacza to, że naruszenie części kontraktu uzasadnia żądanie zwrotu tylko części dotacji unijnej,mianowicie jeżeli dana firma naruszy część kontraktu, która stanowi np. 20 procent dofinansowania, straci tylko tę część dotacji i  zobowiązana jest zwrócić wartość 20 procent finansów. Natomiast przed wydanym wyrokiem skutkowało to utratą całej dotacji.

Czytaj więcej