Ogólne rozporządzenie o ochronie danych będzie obowiązywało od dnia 25 maja 2018 r

W dniu 15 grudnia 2015 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie w sprawie nowych zasad ochrony danych, ustanawiając nowoczesne i zharmonizowane ramy ochrony danych w całej UE. Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego i Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) Rady następnie zatwierdzili umowy z bardzo dużą większością głosów. Porozumienia zostały również przyjęte z zadowoleniem przez Radę Europejską w dniach 17-18 grudnia jako ważny krok naprzód w realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego .

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Rada przyjęła rozporządzenie i dyrektywę. W dniu 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie i dyrektywę.

W dniu 4 maja 2016 r. oficjalne teksty rozporządzenia i dyrektywy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE we wszystkich językach urzędowych. Chociaż rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 24 maja 2016 r., będzie ono obowiązywało od dnia 25 maja 2018 r Dyrektywa wchodzi w życie w dniu 5 maja 2016 i państwa członkowskie UE mają na jej transpozycję do prawa krajowego do dnia 6 maja 2018 r .

Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dyrektywa (UE) 2016/680 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy w celu zapobiegania przestępstwom kryminalnym, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania ich przestępstwa lub wykonanie sankcji karnych, a także o swobodny przepływ takich danych i uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977 / WSiSW.