Konkurs nr I w 2017 r. na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr I w 2017 r. na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (Generator Wniosków dla konkursu będzie dostępny od dnia 28 kwietnia 2017 r.), z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu, w terminie od 28 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs podzielony jest na etapy.
Pierwszy etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r., a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.
Drugi etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w dniu 30 czerwca 2017 r. do godz. 16:00:00), a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
W ramach działania 1.2 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 POPW, których katalog wskazano w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu, zalicza się:
1) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
2) koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności;
3) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem usług doradczych, o których mowa pkt 1 i 2, stanowi co najmniej 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy[1] prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania projektów w konkursie
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 000 000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 000,00 zł, przy czym dofinansowanie kosztów usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności nie może przekroczyć 30 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Forma pomocy
Pomoc finansowa, w ramach działania 1.2 POPW, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Sposób i miejsce udostępniania dokumentacji, w tym Regulaminu konkursu
Pełna dokumentacja konkursu nr I w 2017 r. w ramach działania 1.2 POPW, w tym Regulamin konkursu zawierający szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu.
Pytania należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl  lub telefonicznie pod numerem: 22 432 89 91 do 93.

Ogłoszenie na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83, 00-834 Warszawa) ogłasza jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. PARP publikuje ogłoszenie działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (Dz.U. poz. 1007, z późn. zm.).

[1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).