Świadczymy innowacyjne usługi wspierające rozwój i eksport firm na rynkach międzynarodowych. Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania, które zapewnią ekspansję Państwa firmy na nowych rynkach zbytu.

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA DORADCZE

 • opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności

 • diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji

 • przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu

 • analiza rynku docelowego

 • przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji

 • aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne

 • przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej

 • doradztwo niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R

DZIAŁANIA PROEKSPORTOWE

 • kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych

 • przeprowadzanie badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, prowadzące do lepszego ukierunkowania działań wspierających rozwój eksportu

 • tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych polskich firm i innych podmiotów

 • opracowanie strategii marketingowej na wybrane rynki zagraniczne

 • przygotowanie i wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej

 • analizy i opracowania sektorowe, branżowe, dostarczanie twardych i aktualnych danych o wielkości rynków, dynamice, kierunkach eksportu, komentarze analityków

INNOWACYJNE WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORSTW

 • wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji

 • opracowanie nowych (a także aktualizacja / modyfikacja istniejących) modeli biznesowych MŚP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej

 • opracowanie strategii w celu wdrożenia, rozwijania i zarządzania procesem innowacji

 • dostarczanie zestawu narzędzi, technik i metod wspierających proces innowacji w firmach

 • innowacyjne wspieranie przedsiębiorstw w zakresie zarządzania wiedzą, tworzenia sieci biznesowych, pobudzania kreatywności, optymalizacji procesów biznesowych

 • przystosowanie produktów, usług lub technologii do potrzeb wybranego rynku docelowego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Inwestycje w Innowacje
Poddziałanie 3.2.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Internacjonalizacja
Poddziałanie 3.3.1

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Internacjonalizacja
Działanie 1.2

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Inwestycje w innowacje Działanie 1.4

Rozwój działalności eksportowej

Marketing Eksportowy i Plan Rozwoju Eksportu

lat doświadczenia

% zaangażowania

EKSPERTÓW

krajów

mld EURO, fundusze na 2014-2020

„Zawsze mówię ludziom, że jeżeli chcą coś zrobić dobrze, muszą się najpierw dobrze przygotować”.

                                                                                                                                                         Richard Branson

Naszą misją jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskaniu unijnych funduszy, skutecznym przygotowaniu dokumentacji a także, dzięki kompleksowo prowadzonym działaniom eksportowym, pomoc w pozyskaniu nowych klientów oraz partnerów biznesowych na docelowych rynkach krajowych i zagranicznych.